Đề thi giải tích 2 trắc nghiệm online (Phần 1) kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi giải tích 2 trắc nghiệm online (Phần 2) kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi giải tích 2 trắc nghiệm online (Phần 3) kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Tóm tắt công thức vật lý đại cương 1 – UET
Chữa một số câu hỏi trong ngân hàng đề thi môn Mạng Máy Tính – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 13 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 12 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 1 Tổng quan về Marketing – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 2 Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 3 Môi trường Marketing – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 4 Hành vi mua của khách hàng – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 5 Lựa chọn thị trường mục tiêu & định vị thị trường – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 6 Chính sách sản phẩm – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 7 Các quyết định về giá – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 7 Các quyết định về phân phối – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 8 Chiến lược truyền thông hỗn hợp – Lê Thị Hải Hà
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 11 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 10 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 9 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 8 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET