Đề thi và đáp án Giải tích 2 ( phiên bản 2) đề số 2 kỳ 2 năm học 2013-2014 – UET
Đề thi Tín hiệu và hệ thống kỳ 2 năm học 2013-2014 – UET
Đề thi và đáp án Giải tích 2 đề số 1 kỳ 2 năm học 2013-2014 – UET
Đề thi và đáp án Giải tích 2 đề số 2 kỳ 2 năm học 2013-2014 – UET
Đề thi và đáp án An toàn an ninh mạng đề số 1 kỳ 2 năm học 2013-2014 – UET
Đáp án Tín hiệu và hệ thống kì 2 năm học 2013-2014 – UET
Đề thi Đại số tuyến tính đề số 1 kỳ 2 năm học 2013-2014 – UET
Đề thi và đáp án Giải tích 1 đề số 2 kỳ 1 năm học 2013-2014 – UET
Đề thi và đáp án Giải tích 1 đề số 1 kỳ 1 năm học 2013-2014 – UET
Đề thi Đại số tuyến tính đề số 1 kỳ 1 năm học 2013-2014 – UET
Đáp án Tín hiệu và hệ thống kì 2 năm học 2012-2013 – UET
Đề thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật giữa kỳ 1 năm học 2012-2013 – UET
Đề thi và đáp án Cấu trúc dữ liệu và giải thuật kì 1 năm học 2012-2013 – UET
Đề thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật kỳ 1 năm học 2011-2012 – UET
Đề thi và đáp án An toàn an ninh mạng năm học 2005-2006 – UET