Slide Xử lý tín hiệu số Chapter 6 – FIR Digital Filter Design
Đề thi Kỹ thuật điều khiển (Khoa Điện tử Viễn thông) kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 1 Introduction to signals – Hoàng Gia Hưng – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 2 Introduction to systems – Hoàng Gia Hưng – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 3 Time domain representations of continuous-time LTI systems – Hoàng Gia Hưng – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 4 Time domain representations of discrete-time LTI systems – Hoàng Gia Hưng – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 5 System exercises – Hoàng Gia Hưng – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 6 Fourier representations of signals and LTI systems – Hoàng Gia Hưng – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 7 Properties of Fourier representations – Hoàng Gia Hưng – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 8 Applications of Fourier representations – Hoàng Gia Hưng – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 9 Signals and systems analysis practice – Hoàng Gia Hưng – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 10 Laplace transform – Hoàng Gia Hưng – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 11 Laplace transform exercises – Hoàng Gia Hưng – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 12 The z-Transform – Hoàng Gia Hưng – UET
Slide Tín hiệu và Hệ thống – Lesson 13 z-transform exercises – Hoàng Gia Hưng – UET
Đề thi Xác suất thông kê giữa kỳ hè năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Cơ học kỹ thuật 2 (CN6-CLC) kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Online Mạng truyền thông di động đề số 1 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Online Kỹ thuật điện từ CLC kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi online Giải tích 2 CLC kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET