Bài tập lớn đề số 2 Triết học Mác – Lê nin kỳ 2 năm học 2020-2021 – ULIS
Đề thi Kinh tế phát triển kỳ 1 năm học 2020-2021 – ULIS
Đề thi Logic học đại cương đề số 1 kỳ 1 năm học 2020-2021 – ULIS
Đề thi Kinh tế quốc tế kỳ 1 năm học 2020-2021 – ULIS
Đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh kỳ 1 năm học 2020-2021 – ULIS
Đề thi Thống kê cho khoa học xã hội đề số 1 kỳ 1 năm học 2020-2021 – ULIS
Đề thi Xác suất thống kê đề số 1 kỳ 2 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Thống kê cho khoa học xã hội kỳ 2 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam kỳ 2 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh kỳ 2 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Kinh tế quốc tế đề số 1 kỳ 1 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Quản trị nguồn nhân lực đề số 1 kỳ 1 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Kinh tế tiền tệ ngân hàng đề số 1 kỳ 1 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Logic học đại cương kỳ 1 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam kỳ 1 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Kinh tế vĩ mô kỳ 1 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Toán cao cấp đề số 1 kỳ 1 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh kỳ 1 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin Phần 2 kỳ 1 năm học 2019-2020 – ULIS
Đề thi Toán kinh tế đề số 1 kỳ 2 năm học 2018-2019 – ULIS