Giáo trình Tâm lý học dị thường và lâm sàng
Giáo trình Triết học
Giáo trình Hỏi & Đáp Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam – Nguyễn Trọng Phúc
Bài giảng Giải tích 2 – Bùi Xuân Diệu
Giáo trình Phương Pháp Luận và Hệ phương pháp nghiên cứu Tâm Lý Học – Nguyễn Ngọc Phú
Phương pháp nghiên cứu khoa học – Lê Văn Hảo, Nguyễn Thị Ngân
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Giáo trình Tâm lý học đại cương – Nguyễn Quang Uẩn (Chủ Biên)
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C++ PTIT
Giáo trình Hệ thống điều khiển bằng thủy lực – Lý thuyết và các ứng dụng thực tế – Nguyễn Ngọc Phương
How It Works – Book of The Human Body
Giáo trình Hóa sinh học – Phạm Thị Trân Châu, Trần Thi Áng
Giáo trình Tội phạm học – Đại học luật Hà Nội
Giáo trình Logic học nhập môn – TS Trần Hoàng
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học – Phương Kỳ Sơn
Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới – Vũ Dương Ninh (Chủ Biên)