Tài liệu Vật lý đại cương 2 (Điện Quang) Hoàng Văn Trọng
Tài liệu Vật lý đại cương 1 (Cơ nhiệt) Hoàng Văn Trọng
Giáo trình Bài tập toán cao cấp tập 1
Giáo trình Bài tập toán cao cấp tập 2
Giáo trình Bài tập toán cao cấp tập 3
Giáo trình Triết học mác – lênin
Giáo trình toán cao cấp tập 1
Giáo trình toán cao cấp tập 2
Giáo trình toán cao cấp tập 3
Atlas giải phẫu người của Netter – SMP
Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang – UET
Atlas giải phẫu người chú giải và trắc nghiệm của Wolters Kluwe – SMP
Giáo trình Matlab và ứng dụng trong cơ kỹ thuật – UET
Giáo trình Thủy khí động lực ứng dụng – UET