Giáo trình Luật đất đai – ThS. Trần Quang Huy (2008)
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 1 Tổng quan về Marketing – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 2 Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 3 Môi trường Marketing – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 4 Hành vi mua của khách hàng – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 5 Lựa chọn thị trường mục tiêu & định vị thị trường – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 6 Chính sách sản phẩm – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 7 Các quyết định về giá – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 7 Các quyết định về phân phối – Lê Thị Hải Hà
Slide Nguyên lý Marketing – Chương 8 Chiến lược truyền thông hỗn hợp – Lê Thị Hải Hà
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 11 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 10 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 9 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 8 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Câu hỏi ôn tập Môn thực tập điện tử tương tự kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
CNXHKH – Chương 1. Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
CNXHKH – Chương 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
CNXHKH – Chương 3. CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH
CNXHKH – Chương 4. Dân chủ XHCN và Nhà nước XHCN – UET
CNXHKH – Chương 5. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH