Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 3 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 2 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 1 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Giải tích 2 kỳ hè năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Cơ nhiệt kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Cơ sở kỹ thuật điện đề số 2 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xác suất thống kê lần 2 kỳ hè năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xác suất thống kê lần 3 kỳ hè năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xác suất thống kê kỳ hè năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xác suất thông kê đề số 1 giữa kỳ hè năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xác suất thông kê đề số 2 giữa kỳ hè năm học 2020-2021 – UET
Giáo trình Xử lý tín hiệu số – Nguyễn Linh Trung, Trần Đức Tân, Huỳnh Hữu Tuệ – UET
Slide Xử lý tín hiệu số Notes
Slide Xử lý tín hiệu số Chapter 1 – Introduction to DSP
Slide Xử lý tín hiệu số Chapter 2 – Analog-to-Digital Conversion
Slide Xử lý tín hiệu số Chapter 3 – Discrete Time Signals and Systems
Slide Xử lý tín hiệu số Chapter 4 – System Structures
Slide Xử lý tín hiệu số Chapter 5 – IIR Digital Filter Design