No Picture
Tiếng anh VSTEP

Ôn thi VSTEP Listening

Tài liệu lưu hành nội bộ, vui lòng chat với Fanpage Tài liệu VNU cụm từ: 84LISTENING để lấy đường dẫn tải file hoặc ấn nút bên dưới! Tài liệu này gồm 84 bài nghe định dạng […]

No Picture
Tiếng anh VSTEP

Ôn thi VSTEP Speaking

Ôn thi VSTEP Speaking Tài liệu lưu hành nội bộ, vui lòng chat với Fanpage Tài liệu VNU cụm từ: SPEAKING22032021 để lấy đường dẫn tải file hoặc ấn nút bên dưới! TỔNG QUAN BÀI THI NÓI […]

No Picture
Tiếng anh VSTEP

Ôn thi VSTEP Reading

Ôn thi VSTEP Reading Tài liệu lưu hành nội bộ, vui lòng chat với Fanpage Tài liệu VNU cụm từ: 50READING để lấy đường dẫn tải file hoặc ấn nút bên dưới! TỔNG QUAN VỀ BÀI […]

No Picture
Tiếng anh VSTEP

Ôn thi VSTEP Writing

Ôn thi VSTEP Writing Tài liệu lưu hành nội bộ, vui lòng chat với Fanpage Tài liệu VNU cụm từ: WRITING22032021 để lấy đường dẫn tải file hoặc ấn nút bên dưới! I. Giới thiệu Phần […]