Tài liệu tập huấn (Anh văn chuyên ngành toán cho sinh viên sư phạm toán)
Từ điển toán học anh việt
Đề thi Linux đề số 3 kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Đề thi Linux đề số 4 kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Đề thi Giải tích 2 (Ngành Toán học, Toán tin, Sư phạm Toán) đề số 1 kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Đề thi Giải tích 2 (Ngành Toán học, Toán tin, Sư phạm Toán) đề số 2 kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Đề thi Giải tích 2 (Ngành Toán học, Toán tin, Sư phạm Toán) đề số 3 kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Đề thi Xác suất thống kê kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Giáo trình Cơ sở sinh thái học – Vũ Trung Tạng
Đề thi Tối ưu hóa đề số 131 kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Đề thi Đại số tuyến tính kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Đề thi Các thành phần phần mềm đề số 1 kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Đề thi Các thành phần phần mềm đề số 2 kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Đề thi Các thành phần phần mềm đề số 3 kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Đề thi Hóa sinh học kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Đề thi Giải tích 2 giữa kỳ 2 (Ngành học CLC MT-KHTT) năm học 2020-2021 – HUS
Đề thi Giải tích 2 đề số 1 giữa kỳ 2 năm học 2020-2021 – HUS
Giáo trình Cơ sở phương pháp mô hình hóa trong hải dương học – Đinh Văn Ưu – HUS
Giáo trình Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam – Nguyễn Thanh Sơn – HUS
Giáo trình Địa lý thủy văn – Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Hữu Khải – HUS