Giáo trình Tâm lý học sáng tạo – Phạm Thành Nghị (2012)
CNXHKH – Chương 1. Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
CNXHKH – Chương 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
CNXHKH – Chương 3. CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH
CNXHKH – Chương 4. Dân chủ XHCN và Nhà nước XHCN – UET
CNXHKH – Chương 5. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH
CNXHKH – Chương 6. Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH
CNXHKH – Chương 7. Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH
CNXHKH – Chương 8. Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Đề thi Logic học đại cương đề số 3 kỳ hè năm học 2020-2021 – USSH
Đề tiểu luận Các phương pháp nghiên cứu khoa học kỳ hè năm học 2020-2021 – USSH
Đề thi Lịch sử văn minh thế giới đề số 1 kỳ hè năm học 2020-2021 – USSH
Đề thi Logic học đại cương đề số 2 kỳ hè năm học 2020-2021 – USSH
Đề thi Thực hành văn bản tiếng việt kỳ 2 năm học 2020-2021 – USSH
Đề thi Lịch sử văn minh thế giới kỳ 2 năm học 2020-2021 – USSH
Đề thi Soạn thảo và ban hành văn bản đề số 1 kỳ 2 năm học 2020-2021 – USSH
Đề thi Soạn thảo và ban hành văn bản đề số 1 kỳ 2 năm học 2020-2021 – USSH
Đề thi Tin học ứng dụng kỳ 2 năm học 2020-2021 – USSH
Đề thi Hành chính học đại cương đề số 4 kỳ 2 năm học 2020-2021 – USSH
Đề thi Soạn thảo và ban hành văn bản đề số 1 kỳ 2 năm học 2020-2021 – USSH