Giáo trình Mô hình toán kinh tế (NEU) – 2006
Đề thi và đáp án tham khảo Tài chính doanh nghiệp đề số 4 năm nào đó – UEB
Đề thi Logic học đại cương đề số 3 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Logic học đại cương đề số 4 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Nhà nước và pháp luật đại cương đề số 3 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Nhà nước và pháp luật đại cương đề số 4 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Giáo trình Kinh tế công cộng – TS. Bùi Đại Dũng
Đề thi Kinh tế vĩ mô đề số 2 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Kinh tế vĩ mô đề số 1 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Văn hóa đạo đức kinh doanh đề số 2 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Văn hóa đạo đức kinh doanh đề số 2 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Toán kinh tế đề số 4 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Toán kinh tế đề số 3 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Phát triển bền vững đề số 3,4 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Phát triển bền vững đề số 3 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Phân tích chính sách kinh tế xã hội đề số 2 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Phân tích chính sách kinh tế xã hội đề số 1 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Phân tích chi phí và lợi ích đề số 2 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Phân tích chi phí và lợi ích đề số 1 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB
Đề thi Những vấn đề kinh tế chính trị ở Việt Nam đề số 3 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB