Giáo trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Tập 1)
Việt Nam phong tục [Phan Kế Bính, Văn học, 2005]
Văn hóa Việt Nam – Tìm tòi và suy ngẫm [Trần Quốc Vượng, VHDT 2000]
Hà Nội văn hóa phong tục [Lý Khắc Cung, Thanh Niên]
Cơ sở văn hóa Việt Nam [Trần Ngọc Thêm, Giáo dục 1999]
Tài liệu tập huấn (Anh văn chuyên ngành toán cho sinh viên sư phạm toán)
Từ điển toán học anh việt
Hướng dẫn học tập Kinh tế chính trị Mác- Lenin – PTIT
Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học – PTS Nguyễn Văn Dương
Hướng dẫn học tập Chủ nghĩa xã hội khoa học – PTIT
Giáo trình Luật đất đai – ThS. Trần Quang Huy (2008)
Bài Tập Vật Lí Đại Cương Tập 2-Điện-Dao Động Và Sóng (NXB Giáo Dục 2010) – Lương Duyên Bình
Bài Tập Vật Lí Đại Cương Tập 3- Quang học-Vật lý điện tử (NXB Giáo Dục 2010) – Lương Duyên Bình
Giáo trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Word CNXHKH (Không chuyên)
Bài tập nguyên lý Kinh tế vĩ mô (có lời giải) – Nguyễn Văn Công
Giáo trình Mô hình toán kinh tế (NEU) – 2006
Giáo trình Cơ sở sinh thái học – Vũ Trung Tạng
Giáo trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học CNXHKH (Chuyên)
Giáo trình Xử lý tín hiệu số – Nguyễn Linh Trung, Trần Đức Tân, Huỳnh Hữu Tuệ – UET
Bài tập giải sẵn giải tích 2 và 3 – Trần Bình