Phương pháp nghiên cứu khoa học – Lê Văn Hảo, Nguyễn Thị Ngân

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VÀ TRÌNH TỰ TRONG KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I.KHOA HỌC

1.Khái niệm khoa học
2.Tri thức khoa học và tri thức kinh nghiệm
3.Phân loại khoa học

II.NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.Khái niệm nghiên cứu khoa học
2.Phân loại nghiên cứu khoa học
3.Các khái niệm cơ bản của nghiên cứu khoa học
4.Các yêu cầu của nghiên cứu khoa học

III.TRÌNH TỰ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BÀI TẬP CHƯƠNG I

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

I.CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

1.Lý do chọn mẫu
2.Chọn ngẫu nhiên (Simple random sampling)
3.Chọn ngẫu nhiên có hệ thống (Systematic sampling)
4.Chọn ngẫu nhiên phân tầng (Stratified random sampling)
5.Chọn ngẫu nhiên tập hợp con (Cluster sampling)
6.Kích thước mẫu (Sample size)

II.CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

1.Mô hình một nhóm hậu kiểm (One-group posttest-only design)
2.Mô hình một nhóm tiền kiểm -hậu kiểm (One-group pretest-posttest design)
3.Mô hình hai nhóm hậu kiểm (Posttest-only with nonequivalent groups)
4.Mô hình hai nhóm tiền kiểm -hậu kiểm (Pretest-posttest control group design)
5.Mô hình đa nhóm tiền kiểm -hậu kiểm (Pretest-posttest comparison group design)

III.CÁC CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU

1.Bộ câu hỏi trắc nghiệm (test)
2.Bảng câu hỏi điều tra-thăm dò (questionaire)
3.Phỏng vấn (interview)
4.Quan sát (observation)

BÀI TẬP CHƯƠNG II

Download Tài liệu

CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

I.SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

II.CHỌN MẪU VÀ TRÌNH TỰ TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

1.Chọn mẫu

2.Trình tự thu thập và xử lý dữ liệu

III.CÁC DẠNG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

1.Phân tích nhân chủng (ethnography)
2.Thu thập tư liệu và các minh chứng (documents and artifact collection)

IV.CÁC CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

1.Phỏng vấn sâu (in-depth interview)
2.Quan sát (Observation)
3.Thảo luận nhóm (Group discussion)

BÀI TẬP CHƯƠNG III

CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

I.THỐNG KÊ MÔ TẢ

1.Các giá trị đặc trưng của một mẫu
2.Một số loại thống kê mô tả

II.BÀI TOÁN SO SÁNH

1.T-test cho hai mẫu độc lập
2.T-test cho mẫu cặp
3.T-test cho một mẫu

III.PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH

1.Sự tương quan giữa hai biến
2.Tính hệ số tương quan Pearson
3.Suy luận từ hệ số tương quan
4.Tính nhân quả của sự tương quan
5.Xác định hệ số tương quan nhờ phần mềm Microsoft Excel

BÀI TẬP CHƯƠNG IV

CHƯƠNG V: VIẾT CÁC TÀI LIỆU KHOA HỌC

I.PHÂN LOẠI TÀI LIỆU KHOA HỌC

1.Bài báo và tham luận khoa học
2.Báo cáo khoa học
3.Luận văn khoa học
4.Thông báo khoa học
5.Tác phẩm khoa học
6.Kỷ yếu khoa học
7.Chuyênkhảo khoa học

II.VIẾT BÀI BÁO VÀ THAM LUẬN KHOA HỌC

1.Bố cục nội dung
2.So sánh giữa bài báo và tham luận khoa học

III.VIẾT LUẬN VĂN KHOA HỌC

1.Bố cục của nội dung luận văn khoa học
2.Bố cục của Tóm tắt nội dung luận văn hoặc luận án
3.Một số lưu ý

BÀI TẬP CHƯƠNG V

PHỤ LỤC A: Bảng giá trị tcrit.(Ravid, 1994)
PHỤ LỤC B: Bảng giá trị rcrit.(Ravid, 1994)
PHỤ LỤC C: Mẫu thuyết minh đề tài NCKH của SV

TÀI LIỆU THAM KHẢO

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments